Renata Gecan Milek

Renata Gecan Milek direktorica je FWR Privatnog bankarstva. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Financije. Dodatnu edukaciju, stekla je programom ACI iz Velike Britanije (Udruga financijskih tržišta) koji je završila 1998. godine. 2014. godine stekla je i titulu Master of Business Administration (MBA), smjer financije na WU Executive Academy u Beču. Karijeru je započela 1996. godine, a od 1997. godine, zaposlena je u Raiffeisenbank Austria d.d. (RBA). Od 2008. godine je obnašala funkciju članice Uprave Raiffeisen Investa d.o.o. te se početkom 2013. godine vraća u RBA sa zadatkom osnivanja privatnog bankarstva Friedrich Wilhelm Raiffeisen (FWR). Renata Gecan Milek položila je ispite za ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova, za investicijskog savjetnika te za ovlaštenog upravitelja mirovinskih osiguravajućih društava. Renata također obnaša i funkciju članice Nadzornog odbora Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva d.o.o.

Ugovorite sastanak.

Danijela Rukavina

Danijela Rukavina zaposlena je u Raiffeisen banci Zagreb u timu FWR privatnog bankarstva na poziciji glavnog voditelja poslovnog odnosa. Na sadašnju je poziciju prešla 2013. godine iz odjela poslovanja sa stanovništvom. Bogato radno iskustvo stjecala je u uglednim organizacijama, Privrednoj Banci Zagreb i Partner Banci, kao i u Raiffeisen banci Zagreb u različitim segmentima poslovanja. Svoju profesionalnu karijeru započela je 1995. godine, a u Raiffeisen banci Zagreb zaposlena je od 1999. godine. Pohađala je brojne edukacije i uspješno završila nekoliko stručnih tečajeva iz područja poslovanja sa stanovništvom. Posjeduje licencu brokera i investicijskog savjetnika. Diplomirala je marketing na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Ugovorite sastanak s privatnim bankarom.

Marko Vrbančić

Diplomiranjem Poslovne Ekonomije smjer Financije na Ekonomskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Marko počinje karijeru u RBA na poslovima Trgovca na Novčanom tržištu i Menadžera za likvidnost u Sektoru Riznice i Investicijskoga Bankarstva. Potom nastavlja karijeru na poslovima Upravljanja diskrecijskim portfeljima klijenata. 2010. godine postaje Menadžer Privatnoga Bankarstva u Sektoru poslovanja sa stanovništvom, a zatim i savjetnik Izvršnom direktoru Sektora. Od 2013. godine Marko je Glavni voditelj poslovnog odnosa u FWR Privatnom bankarstvu. Posjeduje brokersku licencu te licencu investicijskog savjetnika. Stekao je i ACI „Dealing certificate“ te se u Luxembourgu pri ATTF-u školovao za Menadžera upravljanja imovinom. Vlasnik je „Certificate for Raiffeisen Centrobank structured products specialists“ certifikata. Završio je Executive Master of Business Administration (MBA) na Cotrugli Business School u Zagrebu.

Ugovorite sastanak s privatnim bankarom

Bojan Oreščanin

Bojan Oreščanin diplomirao je 2005. godine na Veleučilištu VERN. Karijeru je započeo 2006. godine u RBA Sektoru poslovanja sa stanovništvom, nakon čega je godinu kasnije počeo raditi na mjestu brokera u Sektoru riznice i investicijskoga bankarstva te je stekao licencu za obavljanje poslova brokera i investicijskoga savjetnika. Bojan Oreščanin proveo je dio karijere i u Raiffeisen Investu na poziciji menadžera poslovnog odnosa s klijentima, a bio je zadužen za korporativne klijente i privatne portfelje. 2015. godine pohađao je program u L’Institut de Formation Bancaire - ATTF, Luxembourg, te stekao licencu „Certified Private Banker“.

Ugovorite sastanak s privatnim bankarom.

Maja Menićanin

Maja Menićanin diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Financije. Karijeru je započela u Raiffeisen Investu 2004. godine kao djelatnik odjela Back Officea, a 2006. godine prelazi u odjel upravljanja fondovima najprije kao asistent portfolio menadžera, a zatim kao portfolio menadžer i djeluje kao član tima koji upravlja investicijskim fondovima. Uvođenjem usluge upravljanja portfeljem u Raiffeisen Investu postaje portfolio menadžer u Direkciji upravljanja portfeljima, a od 2015. godine dio je tima FWR privatnoga bankarstva. Maja Menićanin položila je ispit za investicijskog savjetnika.

Ugovorite sastanak s privatnim bankarom.

Ana Kontak

Ana Kontak diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Splitu smjer Management. Svoju profesionalnu karijeru u bankarskom sektoru, započela je 1997. godine u Zagrebačkoj banci u segmentu poslovanja sa stanovništvom, a 2002. godine prelazi u Erste Bank gdje je u svom bankarskom razvojnom putu bila posvećena poslovima savjetnika u kreditnom poslovanju, osobnog bankara i zamjenika direktora Savjetodavnog centra. 2008. godine, Ana postaje Senior Private Banker i tu funkciju obnaša do 2015. godine, kada se pridružuje Raiffeisen timu FWR privatnih bankara na funkciji glavnog voditelja poslovnog odnosa u FWR uredu u Splitu. Usavršavala se putem brojnih edukacija i seminara s područja managementa, private bankinga i asset managementa, a stekla je i licencu za brokera i investicijskog savjetnika.

Ugovorite sastanak s privatnim bankarom.

Anita Gracin

Anita Gracin završila je diplomski studij na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, smjer Financijski menadžement. Svoju karijeru u RBA započela je 2002. u Sektoru poslovanja sa stanovništvom. Od 2009. godine radi kao Manager poslovnog odnosa, a 2013. godine priključuje se FWR privatnom bankarstvu. Anita Gracin svoje je znanje i sposobnosti usavršavala raznim edukacijama i stručnim seminarima na području managmenta, private bankinga i asset managementa. Posjeduje licencu za brokera i investicijskog savjetnika.

Ugovorite sastanak s privatnim bankarom.

Krešo Milošević

Krešo Milošević zaposlen je u Raiffeisen banci u timu FWR privatnog bankarstva na poziciji glavnog voditelja poslovnog odnosa u FWR uredu u Rijeci. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, smjer Management. U bankarskom sektoru počeo je raditi 2010. godine u Sberbank, a karijeru 2012. godine nastavlja u Privrednoj banci Zagreb gdje radi u sektoru poslovanja sa stanovništvom na poslovima osobnog bankara i affluent osobnog bankara sve do dolaska u Raiffeisen banku 2017. godine. Pohađao je edukacije i seminare iz područja poslovanja sa stanovništvom i managementa. Posjeduje licencu za brokera i investicijskog savjetnika.

Ugovorite sastanak s privatnim bankarom.

Ivo Tolja

Ivo Tolja diplomirao je na sveučilištu u Dubrovniku, smjer management. Svoju karijeru u RBA započeo je 2003. godine u Sektoru poslovanja sa stanovništvom gdje je stekao bogato radno iskustvo obzirom na posvećenost poslovima od transakcijskog, trezorskog do kreditnog i financijskog poslovanja. Od 2016. godine radi kao Manager poslovnog odnosa, a od 2017. počinje s radom u timu FWR privatnog bankarstva na poziciji voditelja poslovnog odnosa u FWR uredu u Dubrovniku. Pohađao je edukacije i seminare iz područja poslovanja sa stanovništvom. Posjeduje ovlaštenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

Ugovorite sastanak s privatnim bankarom.

Vaš privatni bankar osigurava povjerljiv partnerski odnos i financijskog savjetnika
dostupnog u bilo koje vrijeme putem telefona, elektroničke pošte ili interneta.

Privatni bankar nije vezan uz prostor banke i poslovni se prostor nalazi gdje god Vama odgovara, osiguravajući Vam tako potpunu diskreciju i zaštitu povjerljivih podataka. Baš zbog toga, posebnu pažnju posvećujemo selekciji i neprestanoj edukaciji FWR privatnih bankara.